Tâlcuiri din Sfânta Scriptură – Vineri, săptămâna a 26-a după Rusalii

30 Noiembrie, 2008 § Lasă un comentariu

II Timotei 1,1; 2, 8-18

„1. Pavel apostol al lui Iisus Hristos prin voea lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţei care este întru Hristos Iisus, 8. Adu’ţi aminte de Domnul lisus Hristos, carele s’au sculat din morţi din sămânţa lui David după evan­ghelia mea. 9. Intru care pătimesc până la le-gâturi, ca un făcător de rele, ci cu­vântul lui Dumnezeu nu se leagă. 10. Pentru aceasta toate le rabd pentru cei aleşi, ca şi aceia sâ do­bândească mântuirea, care este în­tru Hristos lisus cu slavă veşnică. 11. Credincios este cuvântul; că de am murit împreună cu Hristos, împreună cu dânsul vom şi via; 12. De răbdăm, împreună vom şi împărăţi, de ne vom lepăda de e!, şi el se va lepăda de noi; 13. De nu credem, el credincios rămâne, a se tăgădui el pre sine, nu poate. 14. Acestea să’i îndemni, mărturisindu-le înaintea lui Dumnezeu să nu se pricească în cuvinte spre nici un folos, fără numai spre surparea celor ce aud. 15. Nevoeşte-te să le arăţi pre tine însuţi lămurit înaintea lui Dumne­zeu, lucrător neruşinat, drept îndrep­tând cuvântul adevărului. 16. Iar de cuvintele deşarte, cele spurcate te fereşte; că spre mai multă păgânătate vor spori. 17. Şi cuvântul lor ca cangrena păşune va afla, dintru cari este Imeneu şi Filit; 18. Cari dela adevăr au rătăcit, zicând că învierea acum s’a făcut şi răstoarnă credinţa oarecărora.”

Luca 19, 12-28

862-1355„12. Deci au zis: un om oarecare de bun neam, s’a dus într’o ţară de­parte să’şi iâ lui împărăţie şi sase întoarcă. 13. Şi chemând zece slugi ale sale, le-a dat lor zece mnas [mine], şi a zis că­tre ei: neguţătoriţi până voiu veni. 14. Iar cetăţenii lui îl urau pre el, şi au trimis solie după el zicând: nu voim pre acesta să împărăţiască preste noi. 15. Şi a fost când s’a întors el luând împărăţia, a zis să se cheme la dânsul slugile acelea, cărora de-dese argintul, ca să ştie cine ce a neguţătorii. 16. Şi a venit cel dintâiu zicând: doamne, mnaoa ta a agonisit zece mnas. 17. Şi a zis lui: bine, slugă bună, că întru puţin ai fost credincios, să aibi putere preste zece cetăţi. 18. Şi a venit cel al doilea zicând: Doamne, mnaoa ta a făcut cinci mnas. 19. Şi a zis şi acestuia: şi tu fii preste cinci cetăţi. 20. Şi altul a venit zicând: doam­ne, iată mnaoa ta, care o am ţinut legată în mahramă; 21. Că m’am temut de tine, pen­tru că om aspru eşti; iei ce n’ai pus şi seceri ce n’ai semănat. 22. Şi i-a zis: din gura ta te voiu judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că eu om aspru sunt, luând ce n’am pus şi secerând ce n’am semănat. 23. Dar pentruce n’ai dat argin­tul meu schimbătorilor şi venind eu l-aş fi cerut cu dobândă? 24. Şi celor ce stau înainte le-a zis: luaţi dela el mnaoa şi o daţi celui ce are zece mnas. 25. Şi au zis lui: doamne, acela are zece mnas. 26. Că zic vouă, că tot celui ce are i se va dâ, iar dela cela ce n’are şi ce are se va lua dela el. 27. Insă pre vrăjmaşii mei aceia cari n’au voit să împărăţesc pre­ste dânşii, aduceţi’i încoace şi’i tă­iaţi înaintea mea. 28. Şi zicând acestea, mergea îna­inte, suindu-se în Ierusalim.”

Tâlcuire

„Pilda celor zece mine înfăţişează întreaga istorie a omenirii până la cea de-a doua venire a lui Hristos. În ea, Domnul spune despre Sine că merge la Tatăl Ceresc prin pătimiri, moarte şi înviere, ca să primească domnia asupra omenirii care este moştenirea Sa. Cei rămaşi pe pământ se împart în două tabere: robii care I-au slujit Domnului prin ascultarea faţă de credinţă şi cei ce nu vor să-L aibă drept împărat şi să-i slujească, din pricina necredinţei lor. Celor ce se apropie de Domnul prin credinţă fiind gata să-I slujească, li se dau darurile Sfântului Duh în Sfintele Taine: aceasta este mina, şi fiecare credincios o primeşte pentru a sluji în rândul celorlalţi credincioşi. Atunci când toţi oamenii care trebuie să se supună Domnului I se vor supune, El ca veni din nou, de data asta ca Împărat. Primul lucru pe care îl va face va fi să-i judece pe robii Săi . care ce a agonisit cu harul dat; iar apoi va urma judecata asupra celor care n-au vrut să-l recunoască drept Împărat – adică fie că n-au crezut, fie că au căzut din credinţă. Împlineşte-ţi în minte aceste învăţături şi nu îţi alunga luarea aminte de la ele, fiindcă atunci se vor lua hotărâri care nu vor mai putea fi schimbate. Fugi de necredinţă; dar nici credinţa ta să nu rămână deşartă, ci adu şi roadele ei. Dacă te vei afla credincios în puţine, peste multe te va pune Domnul.”

sursa: Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură  a Legii Vechi şi a celei Nouă, Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 1914 şi Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, Bucureşti, 1999, p. 224

Reclame

Tagged:

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

What’s this?

You are currently reading Tâlcuiri din Sfânta Scriptură – Vineri, săptămâna a 26-a după Rusalii at Cidade de Deus.

meta

%d blogeri au apreciat asta: